De aanleg van het fietspad is een onderwerp dat al 35 jaar speelt. Met een fietspad denken de inwoners van Manderveen dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Dat blijkt onder meer uit de bijeenkomsten die zijn gehouden voor het opstellen van een Maatschappelijk Akkoord.
Het fietspad komt er nu, mits daarvoor cofinanciering wordt gevonden. En dat gaat waarschijnlijk wel lukken, aldus wethouder Erik Volmerink. Verder heeft de Dorpsraad Manderveen in een brief gemeld dat bewoners willen helpen met de aanleg van het fietspad. (bron: Tubantia)

Nieuwsbrief no 1 20 februari 2019

Beste lezer,
Vanaf nu tot en met de officiële opening van het fietspad langs de Manderveenseweg, willen
we u op de hoogte houden van de voorbereidingen en werkzaamheden. Dit doen we onder andere door het verspreiden van nieuwsbrieven, maar ook door informatie te plaatsen op de website www.mijnmanderveen.nl Voordat de schop daadwerkelijk in de grond gaat, moeten we nog een aantal stappen doorlopen. Het eerstvolgende waarmee we aan de slag gaan, is het aanvragen van een wijziging in het bestemmingsplan.

Waarom moet voor het fietspad het bestemmingsplan gewijzigd worden?
In een bestemmingsplan zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een gebied vastgelegd. Voor de meeste gronden waarop het fietspad wordt aangelegd is bepaald dat deze met name agrarisch of als bos en natuur gebruikt moeten worden. Een fietspad past hier niet bij. Om te zorgen dat er toch een fietspad kan worden aangelegd, moet het bestemmingsplan daarom gewijzigd worden. Bij het indienen van een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging moeten we informatie aanleveren over zaken zoals bodem, geluid, veiligheid, archeologie, water en flora en fauna. Voor deze aspecten kan een specialistisch onderzoek nodig zijn.

Hoe gaat het wijzigen van het bestemmingsplan in z’n werk?
Een bestemmingsplan bestaat uit tekeningen, afbeeldingen, regels en een toelichting. Momenteel zijn we op zoek naar een stedenbouwkundig adviesbureau dat het bestemmingsplan samen met ons kan opstellen en de diverse onderzoeken laat uitvoeren. De basis voor het bestemmingsplan zijn de schetsontwerpen van het fietspad. Zodra deze ontwerpen akkoord zijn kan begonnen worden met het schrijven van het ontwerp bestemmingsplan. De komende periode wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn. Een flora en fauna-onderzoek is in ieder geval nodig en deze wordt binnenkort al uitgevoerd. Hierin wordt onderzocht of beschermde soorten planten en dieren of gebieden in de omgeving van het fietspad voorkomen.

Ontwerpbestemmingsplan
Als alle onderzoeken binnen zijn, wordt er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Zodra het ontwerp klaar is en er overeenstemming is met de diverse grondeigenaren, wordt het ontwerp voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan zijn/haar zienswijze (mening) hierop kenbaar maken. Na afloop van die 6 weken beantwoordt de gemeente alle ingekomen reacties en worden eventuele opmerkingen op het ontwerp verwerkt in een vast te stellen bestemmingsplan.
De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast waarna deze weer voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd wordt. Als er gedurende die periode geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan daarna onherroepelijk. Dit betekent dat juridisch gezien het fietspad aangelegd kan worden.

Hebt u vragen?
Voor de aanleg van het fietspad is een projectleider vanuit de gemeente aangesteld. Zijn naam is Henk-Jan Venema. We hopen u via deze nieuwsbrieven zoveel mogelijk van informatie te voorzien, maar mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u bellen met Henk-Jan via 06-2850 6087 of een e-mail sturen aan: [email protected]

Hartelijke groeten
Werkgroep Communicatie Manderveen

Nieuwsbrief no. 2     April 2019
Beste Lezer,

De inloopavond waarop het ontwerp voor het fietspad langs de Manderveenseweg werd gepresenteerd, werd goed bezocht door direct aanwonenden, grondeigenaren en overige belangstellenden. In deze nieuwsbrief informeren we u over de vragen die zijn binnengekomen.

Er zijn op die avond acht vragen of reacties ingebracht. Later is er nog één reactie binnen gekomen. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Een aantal vragen konden we direct beantwoorden door bijvoorbeeld verkeerstellingen te verstrekken. Een enkele reactie is zo specifiek dat we daarop rechtstreeks aan de desbetreffende eigenaar antwoord geven. Tot zijn er een aantal reacties die wat minder eenvoudig op te lossen zijn, omdat die verband houden met bijvoorbeeld de Flora en Fauna.

Hieronder vindt u een samenvatting van de vragen, ideeën en reacties, met daarop onze antwoorden:

Bermbreedte Een aantal van de direct aanwonenden wil graag dat het fietspad voor hun woning of tuin zo dicht mogelijk tegen de Manderveenseweg komt te liggen. Hoewel de wettelijke richtlijnen een breedte van 1,50 meter tussen de weg en het fietspad voorschrijven, stellen wij voor om een breedte van 1,00 meter aan te houden voor de woningen. Hierdoor hoeven eigenaren zo weinig mogelijk van hun voortuin te verkopen voor het fietspad. Omdat de afstand tussen het fietspad en de weg wat smaller wordt dan gebruikelijk, leggen we behalve een berm tussen het fietspad en de rijbaan, er ook een randje met opsluitbanden tussen. Het ontwerp wordt daarop aangepast.

Verlichting Ook werd er gevraagd of het mogelijk is om lantaarnpalen langs het gedeelte van het fietspad te plaatsen dat door het bos in de buurt van de Manderveenseweg 51 loopt. In het verlichtingsbeleid van de gemeente Tubbergen staat dat er in het buitengebied geen extra verlichting aangelegd mag worden. Nu blijkt dit bos ook nog eens te behoren tot een speciaal beschermd natuurgebied van de provincie. Omdat veiligheid een belangrijk speerpunt is, gaat de gemeente voor dit gedeelte van het fietspad toch met de provincie Overijssel in overleg om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om toch iets te doen met de zichtbaarheid in combinatie met sociale veiligheid.

Flauwere bocht Een ander idee was de bocht ter hoogte van Manderveenseweg/Langemaatsweg flauwer te maken. Hierdoor zou meer ruimte aan de noordkant aan de Manderveenseweg komen voor het fietspad en zouden er minder bomen hoeven worden gekapt. Op zich een goed idee, ware het niet dat voor deze oplossing een sloot moet worden verlegd en dat er daardoor aan de zuidkant van de weg bomen gekapt moeten worden. Daarnaast hebben de bomen aan de zuidzijde een grotere landschappelijke waarde dan de bomen aan de noordkant. En, misschien nog wel het belangrijkste argument: een ruimere bocht leidt ook tot hogere rijsnelheden en dit werkt onveiligheid in de hand.

Een afbuiging en een rotonde Het laatste voorstel was om het fietspad aan de zijde van Tubbergen links af te laten buigen van de Manderveenseweg en dan aan te sluiten op de Hardenbergerweg. Waarna dit fietspad vervolgens weer zou kunnen aansluiten op een rotonde (die daarvoor speciaal aangelegd zou moeten worden). Links afbuigen van de Manderveenseweg voelt een beetje alsof je in de tegenovergestelde richting van Tubbergen fietst. Dat kan verwarring veroorzaken. Bovendien kan een rotonde op de provinciale weg in dit project niet gerealiseerd worden. Dit voorstel zal dus niet leiden tot een wijziging van het tracé van het fietspad. Bomen in het landschap Tijdens de bijeenkomst werd ook gevraagd of het fietspad naast bepaalde landbouwpercelen dichter tegen de Manderveenseweg gelegd kan worden. Dat zou betekenen dat er meer bomen gekapt moeten worden. Dat past niet bij het uitgangspunt voor de aanleg van dit fietspad, waarbij we ervan uit zijn gegaan om zoveel mogelijk bomen te laten staan. Als het kappen van enkele bomen onvermijdelijk is, worden de nieuwe bomen zoveel mogelijk tussen het nieuwe fietspad en de weg geplant. Hierdoor worden de bestaande bomenrijen en houtsingels hersteld en versterkt.

Compensatie Uit verder onderzoek blijkt dat het bosperceel (nabij Manderveenseweg 51) onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland en daarom door regels van de Provincie Overijssel beschermd wordt. Voor elke meter bos die moet wijken voor het fietspad, moet ergens anders een compensatie uitgevoerd worden. Hiervoor moet een compensatieplan opgesteld worden. Dit plan wordt in de bestemmingsplanprocedure opgenomen.

De verplichtingen om het bos en de landschapselementen te compenseren hebben waarschijnlijk invloed op de exacte ligging van het fietspad. Daarom werken de ontwerptekening verder uit om zo de (on)mogelijkheden beter in beeld te krijgen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zijn er in de afgelopen week meetwerkzaamheden uitgevoerd in het veld.

Planning We waren van plan de eerste oriënterende gesprekken met de grondeigenaren eind maart 2019 in te plannen. Door het extra meet- en uitzoekwerk stellen we dit nog even uit. Wij willen namelijk graag met de meest actuele tekeningen bij de grondeigenaren langsgaan. We verwachten medio april 2019 de oriënterende gesprekken in te kunnen plannen.

Heeft u vragen over alles wat met het fietspad te maken heeft? Bel dan met projectleider Henk-Jan Venema via 06-2850 6087 of stuur een e-mail aan: [email protected]

Nieuwsbrief no. 3   September 2019
Beste Lezer,

Het is alweer een tijd geleden dat er nieuws was over het fietspad. Maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. We zijn hard aan het werk met de uitwerking van het ontwerp en andere voorbereidende werkzaamheden.

Een onderdeel daarvan is een historisch bodemonderzoek. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen in de grond waar het fietspad zal worden aangelegd.Het bureau Kruse Milieu en Advies zal dit onderzoek gaan verrichten.

Zij zullen hiervoor tijdens de komende periode aan de hand van de ontwerptekeningen de ligging van het nieuwe fietspad gaan inspecteren. Er worden daarbij geen boringen of dergelijks gehouden. Het gaat puur om het bekijken van de route en het maken van foto’s van bijvoorbeeld (puinwegen) of tanks die over of precies naast het nieuw aan te leggen fietspad liggen.

Grotendeels gaat het hierbij om weiland en bos, maar soms gaat de route ook door tuinen of over erven van woningen/boerderijen aan de Manderveenseweg. Dus mocht u binnenkort een auto of busje van de Krusegroep in de buurt van uw woning signaleren of onbekenden met een camera zien staan, wees dan gerust; het is ‘goed volk’.

Heeft u verder nog vragen over alles wat met het fietspad te maken heeft? Bel dan met projectleider Henk-Jan Venema via 06-2850 6087 of stuur een e-mail aan: [email protected]

Door Marieke